Điều khoản sử dụng dịch vụ

Nguyên tắc chung

 • Sàn giao dịch điện tử CVreferral.com do Công ty Cổ phần CV Referral (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được CVreferral.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử CVreferral.com và các bên liên quan cung cấp.
 • Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc giới thiệu ứng viên được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử CVreferral.com.
 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử CVreferral.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
 • Thông tin tuyển dụng hoặc giới thiệu ứng viên được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử CVreferral.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
 • Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử CVreferral.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần giới thiệu ứng viên.
 • Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.

Quy định chung

 • Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com do Công ty Cổ phần CV Referral phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: CVreferral.com  (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com”).
 • Định nghĩa chung:
 • Người Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ của CVreferral.com bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.
 • Người giới thiệu: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên CVreferral.com của người bán. Người giới thiệu có quyền đăng ký tài khoản để sử dụng.
 • Thành viên: là bao gồm cả người tuyển dụng lẫn người giới thiệu.
 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch CVreferral.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc giới thiệu việc làm trên website.
 • Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT CVreferral.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com.
 • Khi bạn đăng ký là thành viên của CVreferral.com, thành viên hiểu rằng:
 • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 • Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.
 • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam
 • Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT CVreferral.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch CVreferral.com.
Đăng nhập